home news forum careers events suppliers solutions markets expos directories catalogs resources advertise contacts
 
News Page

The news
and
beyond the news
Index of news sources
All Africa Asia/Pacific Europe Latin America Middle East North America
  Topics
  Species
Archives
News archive 1997-2008
 

Belgium - VIB submits an application for a new field trial with genetically modified maize
Nieuwe veldproef met genetisch gewijzigde maïs


Belgium
Janauary 10, 2020

VIB has submitted an application for a new field trial with genetically modified maize. The maize has been improved by additionally expressing a growth factor called "AN3" in the plants. This growth factor activates genes that are involved in the growth of the plant. As a result of the change, important plant organs such as the leaves become larger and therefore more plant biomass is formed. The maize was produced as part of ongoing research into the growth and development of plants at the VIB-UGent Center for Plant Systems Biology.

The AN-3 gene that is extra expressed in the plants ensures that cell division continues for a longer period. Not only do the leaves of the plants grow larger in general, more overall plant biomass is also formed. Such a trait fits in the endeavor to achieve the most efficient plant production on the smallest possible area. In addition, research in the greenhouse has indicated that the plants will continue to grow better in the event of drought. With that, the plants would likely be better adapted to the threat of global warming.

So far, the plants have only been studied in the greenhouse. However, the conditions in a greenhouse are different than in the field, for example there are no changing weather conditions, only a limited number of plants can grow, and it is difficult to collect reliable data on the yield of the cob. For that reason, a larger number of plants is now being tested in field conditions.

The modification technique used

The plants are made with the classical techniques of genetic modification where a bit of extra DNA has been added to the plants. In addition to the AN3 gene derived from maize, also DNA of non-maize origin was introduced. This includes a transcription promoter - the switch that determines where and when a gene is expressed - from a short-stalked grass. In addition, a so-called selection marker gene is present in the plants. The use of a selection marker gene ensures that only cells that have taken up the extra DNA grow back into a plant, which facilitates the modification process.

Prevent spread

Because it is an experimental field trial, the spread of the modified properties will be prevented by cutting off the male flowers - the tassels - and by carefully harvesting all seeds manually.

Cooperation with ILVO

The permit has been requested by VIB, but in practice the trial is being carried out in collaboration with ILVO, and if the application is approved, the trial will be conducted on the ILVO site in Wetteren.

Public viewing

The permit application can be consulted publicly from 14 January 2020 to 13 February 2020 via the website of the Federal Public Service Health and, during that period, it is also available for inspection at the town hall in Wetteren.


Nieuwe veldproef met genetisch gewijzigde maïs

VIB heeft een aanvraag ingediend voor een nieuwe veldproef met genetisch gewijzigde maïs. De maïs is verbeterd door een groeifactor, ‘AN3’ genaamd, in de planten extra tot uitdrukking te brengen. De groeifactor activeert genen die betrokken zijn bij de groei van de plant. Als gevolg van de wijziging worden belangrijke plantorganen zoals de bladeren groter en wordt er dus meer plantenbiomassa gevormd. De maïs is gemaakt in het kader van het lopende onderzoek naar de groei en ontwikkeling van planten in het VIB-UGent Centrum voor Planten Systeembiologie. 

Het AN-3 gen dat in de planten extra tot uitdrukking wordt gebracht zorgt ervoor dat de deling van de cellen langer doorgaat. Niet alleen worden de bladeren van de planten groter, er wordt in het algemeen meer plantenbiomassa gevormd. Een dergelijke eigenschap past in een streven om een zo efficiënt mogelijke plantenproductie te realiseren op een zo beperkt mogelijke oppervlakte. Onderzoek in de serre heeft daarnaast aanwijzingen opgeleverd dat de planten ook beter blijven groeien bij droogte. Daarmee zouden de planten wellicht beter aangepast zijn aan de ons bedreigende klimaatopwarming. 

De planten zijn tot nu toe alleen in de serre bestudeerd. De omstandigheden in een serre zijn echter anders dan op het veld. In serres zijn er geen wisselende weersomstandigheden, kan slechts een beperkt aantal planten groeien en is het moeilijk om betrouwbare gegevens te verzamelen over de kolfopbrengst. Om die reden wordt nu een groter aantal planten getest op een proefveld.

De gebruikte modificatietechniek

De planten zijn gemaakt met de intussen klassieke technieken van genetische modificatie waarbij er een stukje extra DNA aan de planten is toegevoegd. Daarbij is naast het AN3-gen dat van maïs afkomstig is, ook DNA toegevoegd dat niet van maïs-origine is. Het gaat daarbij onder meer om een transcriptie-promoter – de schakelaar die bepaalt waar en wanneer het gen tot uitdrukking wordt gebracht – afkomstig van een kortsteel grassoort. Daarnaast is in de planten ook een zogenoemd selectiemerker-gen aanwezig. Het gebruik van een selectiemerker-gen zorgt ervoor dat alleen cellen die het extra DNA hebben opgenomen terug uitgroeien tot een plant en vergemakkelijkt om die reden het modificatieproces.

Verspreiding voorkomen

Omdat het om een experimentele veldproef gaat zal de verspreiding van de gemodificeerde eigenschappen voorkomen worden door de mannelijke bloemen – de pluimen – af te knippen en door alle zaden zorgvuldig handmatig te oogsten.

Samenwerking met ILVO

De vergunning is aangevraagd door VIB, maar de proef wordt in de praktijk uitgevoerd in samenwerking met ILVO en  als de aanvraag wordt goedgekeurd zal de proef worden uitgevoerd op terreinen van ILVO in Wetteren.

Inzage

De vergunningaanvraag is publiek te raadplegen van 14 januari 2020 tot 13 februari 2020 via de website van de Federale overheidsdienst Volksgezondheid en ligt daarnaast gedurende die periode ter inzage op het gemeentehuis in Wetteren.

‚ÄčMore news from: VIB (Flanders Interuniversity Institute for Biotechnology)


Website: http://www.vib.be

Published: January 14, 2020

The news item on this page is copyright by the organization where it originated
Fair use notice

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SeedQuest on
your smartphone

mobile.seedquest.com

NEWS
JOBS
EVENTS
SOLUTIONS
 
 

  Archive of the news section

 

 


Copyright @ 1992-2020 SeedQuest - All rights reserved